Экономический лицей Киев, Украина

Оніщенко Наталія Миколаївна


ДИРЕКТОР ЗАКЛАДУ
ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ
«ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ «АЛСКО»

Оніщенко Наталія Миколаївна

- доктор юридичних наук, професор,
- академік Національної академії правових наук України,
- Заслужений юрист України,

- Відмінник освіти України,

- Перший заступник директора Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України

 • Голова Педагогічної ради коледжу
 • Голова Приймальної комісії коледжу

Освіта: вища юридична,  Київський державний університет ім.Т.Г. Шевченка

Спеціальність:  "Правознавство"

Науковий ступень:  доктор юридичних наук

Вчене звання:  професор, 2004;  член-кореспондент Національної Академії правових наук України, 2008; дійсний член (академік) НАПрН України, 2014.

Загальний викладацький стаж: 38 років

Державні відзнаки:  

 • Заслужений юрист України, 2006;
 • Відмінник освіти України, 2003;
 • Лауреат премії ім. Ярослава Мудрого за найкраще монографічне видання року, 2007 (монографія «Проблеми реалізація прав і свобод людини і громадянина в Україні»);
 • Спеціальна медаль-відзнака Міністерства у справах сімї молоді та спорту за монографію «Гендерні паритети в умовах демократичних трансформацій»;
 • Лауреат державної премії України в галузі науки і техніки, 2011, за цикл наукових праць «Правова система України: історія, стан та перспективи»
 • Нагороджена орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, 2011;
 • Лауріат премії імені Ярослава Мудрого НАПрН України за підготовку і видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти, 2014.

Займає  посади:

 • Завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В.М Корецького НАН України;
 • Керівник Центру правових досліджень гендерної політики при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

1979 р. закінчила юридичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка., спеціальність "Правознавство"

З 1979 – по цей час працює в інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Займає посаду завідувача відділа Теорії держави і права.

У 1985 р. захистила кандидатську дисертацію.

У 2002 р.- захистила докторську дисертацію по теорії права (спеціальність 12.00.01-теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень).

У 2004 р. здобула вчене звання – професор.

Серед пріоритетних напрямів наукових пошукових досліджень:

 1. Проблеми теорії права: сутність, природа та значення феномена правової системи, сучасне право розуміння, роль правової свідомості та правової культури як елементів правової системи, реалізація прав і свобод людини і громадянина тощо;
 2. Проблеми теорії держави: феномен держави, формоутворення держави, відповідальність держави перед особою, легітимація діяльності держави тощо;
 3. Проблеми порівняльного правознавства: механізм зближення національних правових систем, співвідношення внутрішнього права та міжнародного, типологія та класифікація правових систем сучасності тощо.

Останнім часом сфера наукових інтересів зосереджена у сфері взаємодії категорій «людина-право», окремих аспектів сприйняття права в суспільстві.

Результати наукового пошуку:

 • запроваджено аналіз та дослідження порівняльного правознавства як наукового самостійного напряму в рамках розвитку теорії держави і права у відділі теорії держави і права інституту держави і права ім.. В.М. Корецького;
 • визначено поняття, типологію, класифікацію та сутність феномена «правова система»;
 • досліджено проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина;
 • запроваджено поняття тендерної правової теорії.

Розроблено:

 • поняття правової системи у вітчизняній юридичній науці;
 • визначено класифікація та типологія правових систем сучасності;
 • означені елементи механізму зближення правових систем;
 • розроблено поняття гендерного права.

Результати наукових досліджень: понад 200 наукових праць, серед яких чотири індивідуальні монографії (остання робота - «Сприйняття права в демократичному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи.-К.,2008 р.»), а також 34 колективні.

Н.М. Оніщенко приймала участь у формуванні статейного матеріалу юридичної енциклопедії (Українська енциклопедія.-К., 1998-2004 р.); Міжнародної поліцейської енциклопедії (Інкорс,-К., 2002 р.); Великого енциклопедичного словника (Юридична думка, К., 2007 р.).

Є науковим редактором підручників «Теорія держави і права»(Академічний курс, Юрінком Інтер,-К.,2006 р.); Теорія держави і права (Юрінком Інтер,-К., 2007р.).

Є керівником Центру правових досліджень гендерної політики Інституту держави і права ім. В.М. Корецького.

Працює в Політико-правовому коледжі «АЛСКО»з 1994 року. На посаді директора коледжу із 1996 року.

Наукова діяльність:

У 1985 р. Оніщенко Н.М. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Становлення і розвиток джерел радянського права в Україні (1917-1937 рр.)», у 2002 р. - дисертацію на здобуття наукового ступеня  доктора юридичних наук на тему: «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи».

За період наукової діяльності Н.М.Оніщенко підготувала понад 300 наукових праць, в тому числі:

4 індивідуальні монографії:

 • Онищенко Н.Н. Становление и развитие источников советского права на Украине 1917-1937 гг. - К.: Наукова думка, 1988.
 • Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 352 с.
 • Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. – 132 с.
 • Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К.: ТОВ Видавництво «Юридична думка», 2008. – 320 с.

Є автором розділів у 40 колективних монографіях, підручниках, навчальних посібниках, зокрема:

 • «Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення» (К., 1997).
 • «Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи» (К., 2001).
 • «Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм, Розвиток» (К., 2003).
 • «Систематизація законодавства в Україні: проблеми та перспективи вдосконалення» (К., 2003).
 • «Законність: теоретико-правові дослідження та впровадження» (К., 2004).
 • «Європейський правовий вимір гендерно-чутливої політики» (К., 2005).
 • «Вступ до теорії правових систем» (К., 2006).
 • «Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні» (К., 2007).
 • «Теорія держави і права»: Академічний курс (К., 2006).
 • «Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні» (К., 2007).
 • «Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства» (К., 2007).
 • «Порівняльне правознавство (теоретико-правове дослідження)» (К., 2007).
 • «Порівняльне правознавство (правові системи світу)» (К., 2008).
 • «Загальна теорія держави і права: (основні поняття, категорії, правові конструкції та наукові концепції)»: Навчальний посібник (К., 2008).
 • «Теорія держави і права»: Академічний курс. – 2- видання, доповнене (К., 2008).
 • «Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії» (К., 2008).
 • «Правова система України: історія, стан та перспективи»: у 5 т. – Т. 1: Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України  (Х., 2008).
 • «Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах» (К., 2009).
 • «Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин»  (К., 2009).
 • «Дія права: інтегративний аспект» (К., 2010).
 • «Юридична відповідальність в демократичному суспільстві: проблеми теорії та практики» (К., 2010).
 • «Правові засади формування та розвитку гендерного середовища в Україні» (К., 2010).
 • «Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти» (К., 2010).
 • «Концепція правового забезпечення.
 • Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи» (К., 2011).
 • «Правові системи сучасності»: навчальний посібник для магістрів права (К., 2012) тощо.

Оніщенко Н.М. є автором багатьох статей в «Юридичній енциклопедії», «Міжнародній поліцейській енциклопедії», «Великому енциклопедичному юридичному словнику», «Антології української юридичної думки», «Сучасній правовій енциклопедії», «Малій енциклопедії теорії держави і права».

Оніщенко Н.М. присвоєні звання: професора (2004 р.), Заслуженого юриста України (2006 р.), член-кореспондента НАПрН України (2008 р.).

Оніщенко Н.М. плідно поєднує науково-дослідницьку та законопроектну діяльність з організаційною та викладацькою роботою.

Оніщенко Н.М. здійснює активну роботу з підготовки наукових кадрів. Під її керівництвом захищено п’ятнадцять кандидатських дисертацій, здійснює наукове керівництво 17 аспірантами. Зокрема, Оніщенко Н.М. є консультантом по двом докторським дисертаціям.

За свою тривалу і плідну наукову діяльність Оніщенко Н.М. має чимало відзнак:

 • подяка Київського міського голови за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, плідну наукову і педагогічну діяльність (2002 р.);
 • грамота Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом» (квітень, 2004 р.);
 • знак «Відмінник освіти України» (вересень, 2003 р.);
 • грамота за сумлінну плідну працю з нагоди 12 річниці з дня заснування ТОВ «АЛСКО» (2004 р.);
 • присуджено Премію імені М.П. Василенка за серію наукових праць «Правова система і парламентаризм в Україні: проблеми становлення і розвитку» (2004 р.);
 • відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту «За активну громадську діяльність» (м. Київ, 2007 р.);
 • присуджена Премія імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства (м. Харків, 2007 р.);
 • грамотою за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток Київського університету права НАН України у 2007-2008 навчальному роках (червень, 2008 р.);
 • Почесна грамота Державної судової адміністрації України з нагоди 90-ї річниці НАН України, відзначення Дня науки та за значний особистий внесок у розвиток юридичної науки, зміцнення творчих зв’язків із Державною судовою адміністрацією України та тривале плідне співробітництво (м. Київ, квітень 2008 р.);
 • знак «Знак пошани» (вересень 2008 р.);
 • Почесна грамота Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у розвиток юридичної науки, значні творчі здобутки, впровадження їх у практику, високий професіоналізм (22 квітня 2009 р.);
 • Заохочувальна відзнака «15 років спеціальному зв’язку України» (11 травня 2009 р.);
 • Почесна грамота Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини за особистий внесок у дослідження проблем теорії держави і права, ефективність законодавства, дотримання прав і свобод людини, правових проблем гендерної політики, верховенства права як принципу правової системи та плідну консультаційно-творчу співпрацю з Уповноваженим з прав людини (13 червня 2009 р.);
 • диплом Київського національного університету внутрішніх справ 1 ступеню   (листопад 2009 р.);
 • орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (жовтень 2011 р.) тощо.

Коло наукових інтересів Оніщенко Н.М. – теорія держави і права (джерела права, ефективність законодавства, правова система, правове виховання, правова культура, правова свідомість, юридична відповідальність, гендерні дослідження).

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>