Экономический лицей Киев, Украина
 

правила вступу

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу
д.ю.н., професор, академік НАПрНУ
Н.М.Оніщенко
16 січня 2017 року

відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, затверджених наказом МОН України від 21.12.2016 2016 року № 1582

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
на навчання вищого навчального закладу
товариство з обмеженою відповідальністю
«ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ «АЛСКО»
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста
в 2017 році

затверджено
рішенням Педради коледжу
від 16 січня 2017 року
протокол 1/2017

Правила прийому до вищого навчального закладу
ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО» в 2017 році

Провадження освітньої діяльності у приватному вищому навчальному закладі «Товариство з обмеженою відповідальністю «Політико-правовий коледж «АЛСКО» (в подальшому Політико-правовий коледж «АЛСКО»), здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270296 , від 05 червня 2013 року, термін дії ліцензії – до 01 липня 2018 року) та Акту узгодження переліку спеціальностей.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією приватного вищого навчального закладу ТОВ «Політико-правовий коледж «АЛСКО» (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2016 року № 1582.

І. Загальні положення

1. У цих Правилах прийому терміни вживаються в таких значеннях:

вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмету (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування, презентації дослідницьких пропозицій чи досягнень тощо;

вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмету;

вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних або юридичних осіб;

квота-1 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ за квотою-1, крім осіб, які мають право на квоту-2;

квота-2 – визначена частина загального обсягу державного або регіонального замовлення в уповноважених навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;

конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція навчального закладу (відокремленого структурного підрозділу навчального закладу) для прийому вступників на певну спеціальність (одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм, нозологій, мов, музичних інструментів тощо в межах спеціальності), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня. Розрізняють основні та небюджетні конкурсні пропозиції;

конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховують відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році та Правил прийому до коледжу (далі – Правила прийому). Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,01;

конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста незалежно від форми власності навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році  та Правил прийому до коледжу (на конкурсній основі);

конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;

небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

основна конкурсна пропозиція (основний конкурс) – конкурсна пропозиція з визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законами, щодо зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за квотою-1 чи квотою-2, що реалізується відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році;

 

рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році та Правил прийому до коледжу;

співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

творчий конкурс – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка передбачає перевірку та оцінювання творчих та/або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше професійної підготовки), що може використовуватись за спеціальностями, які визначені Переліком спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (додаток 1);

технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

фахове випробування – форма вступного випробування для вступу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

2. Вищий навчальний заклад «Політико-правовий коледж «АЛСКО» оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст, за напрямом підготовки 08 «Право», програмою підготовки зі спеціальності 081 «Право» відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу 50 осіб на рік за денною формою та 25 осіб за заочною формами навчання. Акредитація освітньої програми  підтверджується сертифікатом про акредитацію спеціальності – серія НІ-І №1156889.

3. Підставою для оголошення прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України (серія АЕ № 270296 , від 05 червня 2013 року, термін дії ліцензії – безстроково), акт узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра (від 10.12.2015р.) та затверджені педагогічною (вченою) радою Правила прийому до коледжу.

4. Прийом на навчання до коледжу здійснюється в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Прийом на навчання на другий (третій) та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до переліку спеціальностей, за яким здійснювався прийом на перший курс відповідного року набору.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

5. Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які самостійно формує навчальний заклад.

Назви конкурсних пропозицій подаються державною мовою або дублюються державною мовою в разі використання мов національних меншин або іноземних мов.

6. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймаються:

 • особи, які здобули базову загальну середню освіту – для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною формою навчання одночасно із здобуттям повної загальної середньої освіти;

 

 • особи, які здобули повну загальну середню освіту;
 • особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

 

Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь вищої освіти, або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання). Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси.

7. Особливості прийому до коледжу осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 24 травня 2016 № 560, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 р. за № 795/28925.

8. Особливості прийому до навчальних закладів осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначається Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 1 липня 2016 р. за № 907/29037.

9. На підставі Правил прийому Політико-правовий коледж «АЛСКО» до 01 лютого 2017 року заповнює інформаційні таблиці Єдиної бази.

Основні конкурсні пропозиції для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вносяться до Єдиної бази не пізніше 01 лютого 2017 року, а відповідні загальні обсяги державного або регіонального замовлення впродовж двох днів після їх отримання.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.

10. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста може бути здобутий за кошти державного (місцевого) бюджету лише один раз, крім випадків передбачених законодавством.

Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) за кошти державного (місцевого) бюджету, крім випадків, передбачених законодавством.

11. Організацію прийому вступників до Політико-правового коледжу  «АЛСКО» здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор коледжу. Приймальна комісія коледжу діє згідно з положенням про Приймальну комісію навчального закладу, затвердженим вченою (педагогічною) радою вищого навчального закладу Політико-правовий коледж «АЛСКО» у відповідності до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798. Положення про приймальну комісію навчального закладу оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу – www.alsko.com.ua.

Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, Правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

Рішення приймальної комісії коледжу, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу керівником навчального закладу, та/або виконання процедур вступної кампанії.

Усі питання, пов’язані з прийомом до Політико-правового коледжу  «АЛСКО», вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу – www.alsko.com.ua в день їх прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття відповідного рішення.

12. Роботи вступників, виконані ними на вступних іспитах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

13. Порядок дозарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб в межах ліцензованих обсягів надається за всіма заявами, поданими вступниками.

ІІ. Конкурсний відбір

1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зі спеціальності 081 «Право» (5.03040101 «Правознавство» в разі зарахування на старші курси) здійснюється за результатами вступних випробувань:

 • для вступу на основі базової загальної середньої освітиу формі вступних іспитів або співбесіди, в передбачених Умовами прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, випадках;

 

 • для вступу на основі повної загальної середньої освітиу формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених, Умовами прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, випадках. У 2017 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років;
 • для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітникау формі фахових вступних випробувань;

 

 • в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році та Правил прийому до коледжу.

3. Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, після 01 січня 2017 року;

особи, які успішно склали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних конкурсних предметів в 2008-2015 роках, при вступі на місця, що фінансуються за кошти фізичних або юридичних осіб.

Особи, зазначені в абзацах другому-четвертому цього пункту, мають право на зарахування за співбесідою.

Особи, зазначені в абзацах п’ятому-восьмому, одинадцятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів, або зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року, або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

Особи, зазначені в абзаці дев’ятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та навчальних закладів у структурі переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

Особи, зазначені в абзаці десятому цього пункту, мають право на участь у конкурсному відборі на навчання на основі базової або повної загальної середньої освіти за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до навчальних закладів у структурі уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

ІІІ. Право здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на різні джерела її фінансування

1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у Політико-правовому коледжу  «АЛСКО» здійснюється:

- за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).
- за ваучерами;
- за рахунок пільгових державних кредитів;

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів освіти, якщо цей освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня в державних і комунальних навчальних закладах за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освіти нарівні з громадянами України (за кошти фізичних та юридичних осіб), за винятками. Здобуття освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

5. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Політико-правовим коледжем «АЛСКО» у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

6. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається Політико-правовим коледжем «АЛСКО» у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.

7. Квоти-1 встановлюються навчальним закладом у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) за основними конкурсними пропозиціями.

8. Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) загального ліцензованого обсягу за основними конкурсними пропозиціями.

ІV. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступу на основі базової загальної середньої освіти за денною формою навчання:
- прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Умов, починається 01 липня та закінчується о 18 год. 00 хв. 14 липня;
- вступні іспити та співбесіди проводяться з 15 липня до 22 липня;
- рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі, за співбесідою, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 24 липня;
- вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення передбачені абзацом п’ятим пункту 2 розділу VIII цих Умов до 12.00 години 29 липня;
- зарахування вступників відбувається: за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 31 липня, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 серпня;
- переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році), проводиться не пізніше 7 серпня.

2. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:
- реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту починається 29 червня та закінчується о 18 год. 00 хв. 25 липня (за бажанням);
- проведення медичних оглядів та інших доконкурсних процедур, якщо це викликано установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору за відповідними конкурсними пропозиціями, проводиться до 11 липня;
- прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, починається 12 липня;

- прийом заяв та документів закінчується:

 • о 18 год. 00 хв. 01 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;
 • о 18 год. 00 хв. 08 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

- вступні іспити проводяться з 02 до 07 серпня;

- співбесіди проводяться з 02 до 04 серпня;

- списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18.00 години 07 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;

- рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 09 серпня;

- вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12.00 години 12 серпня;

- зарахування вступників відбувається: за державним (регіональним) замовленням не пізніше 12.00 години 14 серпня, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 30 вересня;

- переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році), проводиться не пізніше 21 серпня.

3. Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, визначаються Правил прийому до коледжу; при цьому прийом документів закінчується не раніше 7 серпня, тривалість прийому документів становить не більше 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через 15 днів після завершення прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, зарахування на місця державного та регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня.

4. Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правил прийому до коледжу; при цьому зарахування на місця державного (регіонального) замовлення закінчується не пізніше 15 вересня, крім випадків, передбачених розділом ХІІІ Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році.

5. Графік роботи Приймальної комісії коледжу (дні тижня та години):

 • до 30 червня 2016 року:
Прийом відвідувачів щоденно з 900 до 1800
Обідня перерва з 1330 до 1400
Вихідні дні субота, неділя та святкові дні
 • з 01 липня 2016 року до 31 серпня 2016 року:
Прийом документів щоденно з 900 до 1730
Видача бланків заяв до 1700
Обідня перерва з 1330 до 1400
Вихідні дні: Неділя та святкові дні
Субота з 1000 до 1300
Видача бланків заяв (у Суботу) до 1200

Адреса коледжу: 04050 м. Київ, вул. Мельникова, 39
Телефон: (044) 483-69-68
Електрона пошта: alsko-college@ukr.net
Сайт коледжу: www.alsko.com.ua

V. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Політико-правового коледжу  «АЛСКО»

1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви в паперовій формі.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання з 12 до 26 липня включно можуть подати заяви також і в електронній формі.

Не можуть подавати заяви в електронній формі особи, які:

 • мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІV Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році;
 • мають право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачені пунктом 5 розділу ІV вказаних вище Умов;
 • мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника у документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання.

2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1516/29646.

В Політико-правовому коледжі «АЛСКО» на період вступної кампанії  створений консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

3. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Політико-правового коледжу  «АЛСКО». Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії коледжу в Єдиній базі в день прийняття заяви.

4. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньої програми, нозології, мови) та форми навчання.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції до Політико-правового коледжу  «АЛСКО» вступники обов’язково зазначають такий варіантів:

 • «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб.

5. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
 • свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);
 • копію свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;
 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Політико-правовий коледж «АЛСКО» у своїх Правилах прийому може встановлювати перелік документів (в тому числі додаткових), необхідних для вступу, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

7. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктом 5 розділу ІV вказаних Умов, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені вказаними Умовами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

8. Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, передбачені абзацами п’ятим-одинадцятим пункту 5 розділу ІV Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог передбачених в пункті 1 розділу VIII вказаних Умов при укладанні договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста унеможливлюють реалізацію таких спеціальних умов.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією навчального закладу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія коледжу здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та спеціальних умов на здобуття зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Приймальна комісія коледжу здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

11. Приймальна комісія коледжу розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дня завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу – www.alsko.com.ua, на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до коледжу, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 або квотою-2 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

13. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована навчальним закладом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у навчальних закладах.

14. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

VІ. Організація та проведення конкурсного відбору

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають до Політико-правового коледжу  «АЛСКО» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних іспитів з «Української мови» (перший предмет) та  загальноосвітнього предмета на вибір (другий предмет): з «Історії України» або «Правознавство».

2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Політико-правового коледжу  «АЛСКО» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката(ів) зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з «Української мови та літератури» (перший предмет) та  загальноосвітнього предмету, з якого проводиться зовнішнє незалежне оцінювання (другий предмет) на вибір: з «Історії України» або «Англійська мова».

3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника (молодшого спеціаліста, бакалавра за іншою спеціальністю) вступають до Політико-правового коледжу  «АЛСКО» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступного іспиту з «Української мови» та фахового вступного випробування.

4. Інші вступні випробування та показники конкурсного відбору визначаються Правилами прийому до коледжу.

5. Конкурсний бал розраховується як сума балів за вступні випробування та середнього бала додатку до документу про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень з урахуванням коефіцієнту 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних і педагогічних навчальних закладів, додаткових балів за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів:

 • вага бала за особливі успіхи (призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів; призери ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України) становить 5% від максимального конкурсного балу;
 • на основі базової загальної середньої освіти становить до 2 балів;
 • на основі повної загальної середньої освіти становить до 20 балів.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень його середній бал вважається таким, що відповідає мінімально можливому значенню.

6. Результати вступних іспитів та творчих конкурсів, для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів, на основі базової загальної середньої освіти – від 1 до 12 (додаток 3).

7. Програми вступних випробуваньзатверджуються головою Приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати освіту на основі повної загальної середньої освіти.

8. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

9. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Політико-правовим коледжем «АЛСКО», розглядає Апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

10. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

11. Рішенням Приймальної комісії Політико-правового коледжу  «АЛСКО» результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в коледжі.

12. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій, Приймальна комісія коледжу, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

VІІ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
 • вступники, які мають право на зарахування за квотами;
 • вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

2. Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;
 • за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в третьому – четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

- прізвище, ім’я та по батькові вступника;
- конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);
- ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1 або квоти-2.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією коледжу з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу – www.alsko.com.ua.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією коледжу за даними Єдиної бази та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної  комісії та офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу – www.alsko.com.ua,  відповідно до строків, визначених у розділі V Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу – www.alsko.com.ua, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому до Політико-правового коледжу  «АЛСКО».

VІІІ. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі за кошти фізичних або юридичних осіб, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, військовий квиток або приписне свідоцтво (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених вказаними Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Політико-правового коледжу  «АЛСКО». Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділу V Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування за кошти фізичних або юридичних осіб, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня, крім випадків, визначених у розділах ХІ та ХІІ вказаних Умов.

3. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому до коледжу.

ІХ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу ІХ Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році.

Договір про надання освітніх послуг між Політико-правовим коледжем «АЛСКО» та фізичною (юридичною) особоюукладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому до коледжу.

5. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним або регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з навчальних закладів на вибір студента протягом усього строку навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

X. Наказ про зарахування, додатковий конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором Політико-правового коледжу  «АЛСКО» на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V Умов прийому на навчання для здобуття ОКР молодшого спеціаліста в 2017 році, або відповідно до нього.

2. Рішення приймальної комісії коледжу про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІV вказаних Умов.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до коледжу за власним бажанням, відраховані з коледжу за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

3. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Політико-правового коледжу  «АЛСКО», про що видається відповідний наказ.

4. На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій цього навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

ХІ. Особливості прийому на навчання іноземців
та осіб без громадянства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між навчальними закладами або вищими навчальними закладами, до структури яких входять навчальні заклади.

3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до навчальних закладів за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Навчальний заклад обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

4. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Політико-правового коледжу  «АЛСКО» на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

5. Вимоги навчального закладу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому до навчального закладу та оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) навчального закладу – www.alsko.com.ua.

6. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

7. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним навчальними закладами освітніми програмами приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань навчального закладу.

8. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому до Політико-правового коледжу  «АЛСКО».

XІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до Політико-правового коледжу  «АЛСКО»

1. На засіданні приймальної комісії коледжу мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Правилами прийому визначається порядок акредитації журналістів у приймальній комісії.
Представники засобів масової інформації подають заявку на акредитацію не пізніше дня, що передує дню засідання Приймальної комісії коледжу

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

3. Політико-правовий коледж «АЛСКО» зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми).
Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу – www.alsko.com.ua не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії коледжу оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) коледжу.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним (регіональним) замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до навчальних закладів здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

Додаток 1
До Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 2 розділу І)

ПЕРЕЛІК
спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
01
Освіта
014
Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)*
017
Фізична культура і спорт
02
Культура і мистецтво
021
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво
022
Дизайн
023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024
Хореографія
025
Музичне мистецтво
026
Сценічне мистецтво
028
Менеджмент соціокультурної діяльності**
06
Журналістика
061
Журналістика
08
Право
081
Право***
19
Архітектура та будівництво
191
Архітектура та містобудування
22
Охорона здоров’я
221
Стоматологія (тільки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста)
25
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
251
Державна безпека
252
Безпека державного кордону
253
Військове управління (за видами збройних сил)
254
Забезпечення військ (сил)
255
Озброєння та військова техніка
26
Цивільна безпека
261
Пожежна безпека
262
Правоохоронна діяльність
263
Цивільна безпека***

* За основними предметними спеціалізаціями: фізична культура і спорт; образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація; хореографія; музичне мистецтво; сценічне мистецтво.
** За умови, що підготовка здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до 2015 року здійснювалася за спеціальністю «Народна творчість».
*** Для вищих військових навчальних закладів (вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання) та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів.


Додаток 2
До Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 5 розділу VІІ)

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ,
на які при вступі додатково зараховуються конкурсні бали

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Найменування спеціальності
01
Освіта
014
Середня освіта (за основними предметними спеціалізаціями: 014.04-014.10)
015
Професійна освіта (за спеціалізаціями: 015.01-015.04, 015.06-015.15, 015.17, 015.18, 015.20-015.22)
09
Біологія
091
Біологія
10
Природничі науки
101
Екологія
102
Хімія
103
Науки про Землю*
104
Фізика та астрономія
105
Прикладна фізика та наноматеріали
11
Математика та статистика
111
Математика
112
Статистика
12
Інформаційні технології
124
Системний аналіз
13
Механічна
інженерія
131
Прикладна механіка
132
Матеріалознавство
133
Галузеве машинобудування
134
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
135
Суднобудування
136
Металургія
14
Електрична інженерія
141
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
142
Енергетичне машинобудування
143
Атомна енергетика
144
Теплоенергетика
145
Гідроенергетика
15
Автоматизація та приладобудування
151
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
152
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
153
Мікро- та наносистемна техніка
16
Хімічна та біоінженерія
161
Хімічні технології та інженерія
162
Біотехнології та біоінженерія
163
Біомедична інженерія
17
Електроніка та телекомунікації
171
Електроніка
172
Телекомунікації та радіотехніка
173
Авіоніка
18
Виробництво та технології
181
Харчові технології
182
Технології легкої промисловості
183
Технології захисту навколишнього середовища
184
Гірництво
185
Нафтогазова інженерія та технології
186
Видавництво та поліграфія
19
Архітектура та будівництво
192
Будівництво та цивільна інженерія
193
Геодезія та землеустрій
20
Аграрні науки та продовольство
201
Агрономія
202
Захист і карантин рослин
203
Садівництво та виноградарство
204
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
205
Лісове господарство
206
Садово-паркове господарство
207
Водні біоресурси та аквакультура
208
Агроінженерія
25
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
251
Державна безпека
252
Безпека державного кордону
253
Військове управління (за видами збройних сил)
254
Забезпечення військ (сил)
255
Озброєння та військова техніка
26
Цивільна безпека
261
Пожежна безпека
263
Цивільна безпека
27
Транспорт
271
Річковий та морський транспорт
272
Авіаційний транспорт
273
Залізничний транспорт
274
Автомобільний транспорт
275
Транспортні технології
(за видами)


Додаток 3
До Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році (пункт 6 розділу VІI)

ТАБЛИЦЯ
переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

1
100
4
120
8
160
1,1
100
4,1
121
8,1
161
1,2
100
4,2
122
8,2
162
1,3
100
4,3
123
8,3
163
1,4
100
4,4
124
8,4
164
1,5
100
4,5
125
8,5
165
1,6
100
4,6
126
8,6
166
1,7
100
4,7
127
8,7
167
1,8
100
4,8
128
8,8
168
1,9
100
4,9
129
8,9
169
2
100
5
130
9
170
2,1
101
5,1
131
9,1
171
2,2
102
5,2
132
9,2
172
2,3
103
5,3
133
9,3
173
2,4
104
5,4
134
9,4
174
2,5
105
5,5
135
9,5
175
2,6
106
5,6
136
9,6
176
2,7
107
5,7
137
9,7
177
2,8
108
5,8
138
9,8
178
2,9
109
5,9
139
9,9
179
3
110
6
140
10
180
3,1
111
6,1
141
10,1
181
3,2
112
6,2
142
10,2
182
3,3
113
6,3
143
10,3
183
3,4
114
6,4
144
10,4
184
3,5
115
6,5
145
10,5
185
3,6
116
6,6
146
10,6
186
3,7
117
6,7
147
10,7
187
3,8
118
6,8
148
10,8
188
3,9
119
6,9
149
10,9
189
7
150
11
190
7,1
151
11,1
191
7,2
152
11,2
192
7,3
153
11,3
193
7,4
154
11,4
194
7,5
155
11,5
195
7,6
156
11,6
196
7,7
157
11,7
197
7,8
158
11,8
198
7,9
159
11,9
199
12
200

Оніщенко Наталія Миколаївна

Оніщенко Наталія Миколаївна
Директор

детальніше>>


Наконечна Тетяна Володимирівна

Наконечна Тетяна Володимирівна
Заст. директора з навчально-виховної роботи

детальніше>>


Зільбер Дмитро Олександрович

Зільбер Дмитро Олександрович
Заст. директора з адміністр-фінансових питань

детальніше>>


Башкірова Наталія Олегівна

Башкірова Наталія Олегівна
Керівник відділення дошкільно-позашкільної освіти

детальніше>>